top of page
  • Writer's pictureMBF

Voorafbetaalde Watermeters – Die hoë koste van onbevoegheid


MBF wag nog steeds vir antwoorde op die vrae wat aan die munisipale bestuurder gestel was in ons brief van 21 November, wat meestal die finansiële oorwegings rondom die installasie van voorafbetaalde watermeters behels. In ‘n vorige skrywe het Mnr. Masekoane erken dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit genader was deur ‘n groep konsultante vanaf KwaZulu-Natal, wat die aanbeveling gemaak het om voorafbetaalde watermeters in Frankfort te installeer, reeds in November 2018. Onverklaarbaar was daarvan nooit melding gemaak in die einde-2019 verslae van die munisipale bestuurder en die direkteur van tegniese dienste nie en selfs vreemder, was die raadsbesluit in hierdie verband eers op 25 Mei vanjaar geneem.

Volgens die ooreenkoms met die konsultante AB Project and Engineering Management, sal die befondsing deur hulle behartig word, en is ‘n skenking van R15 miljoen vanaf die Departement van Water en Sanitasie (DWS) bekom. Bo en behalwe die professionele fooie gehef deur die konsultante (wat ‘n onbepaalde bedrag beloop), is hulle geregtig volgens die ooreenkoms, op 10% van alle fondse wat deur hulle verkry word vir hierdie en enige toekomstige fases van die projek. Die eerste fase behels 1540 meters wat blykbaar ook deur DWS aan Mafube geskenk was – die geraamde koste hiervan is in die omgewing van R4 miljoen.

Die maandelikse uitgawes aan invordering via diensverskaffers is nie aan MBF bekend gemaak nie, maar volgens die inligting wat Mnr. Masekoane aan MBF verskaf het, hoop die munisipaliteit om binne jaar 1, ‘n inkomste vir die verkoop van water deur 1 540 voorafbetaalde watermeters, R3 954 960.00 te vorder. Indien ‘n jaarlikse vehoging van 5% toegepas word sal dit aan Mafube na 5 jaar ‘n totale inkomste van R21 853 650.57 lewer. Ongelukkig het die watermeters ‘n beperkte leeftyd en omdat dit op die batereregister van die munisipaliteit ingereken moet word, moet voorsiening vir depresiasie gemaak word om dit na 5 jaar af te skryf en voorsiening te maak vir vervanging. Natuurlik word instandhouding en tussentydse vervanging van foutiewe meters nie in berekening gebring nie, maar indien al 1540 meters nog na 5 jaar steeds 100% foutvry funksioneer, sal die munisipaliteit ‘n wins van R2 miljoen op die investering toon – ‘n klein bietjie meer as wat die konsultante as “kommissie” sal ontvang.

Dit blyk hieruit dat die onbevoegdheid van dié in beheer by Mafube hulle verplig om van konsultante gebruik te maak en funksies uit te kontrakteer; en daardeur hoë kostes aan te gaan waarvoor bitter min waarde toegevoeg word. Ondeursigte prosesse en versuim om op vrae te antwoord, laat ons met die vermoede dat maatskappye wat nie eers in ons area is nie, nou wins maak deur inwoners en plaaslike besighede te laat betaal vir dienste wat ons dan self moet lewer. Surplusse wat moontlik gegenereer kan word deur effektiewe dienslewering, word eenvoudig afgestaan aan sogenaamde “tenderpreneurs” met politieke konneksies, terwyl daar by Mafube bitter min gedoen word die inkomste en invorderingskoers van die munisipaliteit deur bevredigende dienslewering te verbeter; die tendens is eerder om agteroor te sit en staat te maak op “grants” vanaf die sentrale regering, om salarisse te betaal.

Mnr. Masekoane, raadslede en ander amptenare is vinnig om daarop te wys dat die projek geen kostes vir Mafube inhou nie, maar is blykbaar traag om te verstaan dat die bykans R20 miljoen iewers vandaan moet kom en in die huidige ekonomiese klimaat nie bekostigbaar vir belastingbetalers is nie. MBF se voorstelle om Mafube by te staan om koste-effektiewe invordering te bewerkstellig, word steeds geïgnoreer.

Indien Mafube inwoners en sakelui meer inligting wil bekom omtrent MBF se toekomsplanne, besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak Sandra per WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page