top of page
  • Writer's pictureMBF

Vermy kontantbetalings aan Mafube

MBF het bevestiging ontvang dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit weereens versuim het om die Jaarlikse Finansiële State (AFS) betyds in te dien, en het eers verlede week die 2018/9 en 2019/20 state aan die kantoor van die Ouditeur-generaal oorhandig. Ingevolge die Munisipale Finansiële Bestuurswet moet dit elke jaar voor 31 Augustus ingedien word.

MBF het ook ‘n verslag bekom oor ‘n ondersoek wat in 2019 deur ‘n privaatmaatskappy gedoen was, wat betrekking hou tot ongeruimthede met die bestuur van kontantgelde wat tydens die boekjaar 2017/8 deur inwoners, besighede en belastingbetalers by die munisipaliteit inbetaal was. Die bevinding was dat

• die munisipale bestuurder het opdrag gegee dat kontant nie gebank moet word nie, maar aan hom oorhandig moet word; • die rekonsiliasie vir Junie 2017 dui daarop dat inbetalings van R 970 256.33 nie op die bankstaat verskyn nie; • ‘n bedrag van R702 137.16 is in kontant uitbetaal aan leweransiers waarvoor fakture bestaan; • daar kan nie rekenskap van gegee word vir R162 982.15 van die kontantfondse nie; en • geen verduideliking word gegee vir die ander verskille nie.

Uit die verslag blyk dit ook dat die ondersoekspan se taak deur die Administrateur belemmer was, en dat die ondersoek nie voltooi kon word nie. Dit is ook onbekend of enige vervolging- of dissiplinêre stappe teen enige amptenaar van Mafube in hierdie verband geneem was.

Met die bostaande in ag geneem is dit MBF se aanbeveling dat inwoners, besighede en belastingbetalers nie hulle rekeninge in kontant betaal nie, en in alle gevalle aandring op ‘n rekenaar-gedrukte kwitansie. MBF sal enigeen uit die gemeenskap graag bystaan waar daar onsekerheid heers.

Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


1 view0 comments

Comments


bottom of page