top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube se begrotingvergadering-klug

Ingevolge die MunisipaleFinansiëleBestuurswet 56 van 2003 is munisipalerade verplig om voor die einde van Mei elke jaar, ‘n munisipale begroting vir die daaropvolgende Finansiële jaar goed te keur. Indien dit nie gebeur nie, is die provinsiale gesag volgens artikel 26(1) van die wetverplig om in te gryp en móét die raad ontbind word. Natuurlik sal die burgemeester en raadslede van Mafube (Mafube Plaaslike Munisipaliteit) alles in hulle vermoë doen om so ‘n stap te verhoed,omdat hulle hul magte sou verloor en hulle toelaes sou verbeur!

Munisipaliteite is ook volgens die wetverplig om wyd met die publiek te konsulteer en deursigtig op te tree, en daarom is dit moeilik verklaarbaar dat, van die geskeduleerde publieke vergaderings waarvan kennisgewing in die Frankfort Herald van 16 April verskyn het, nie een deur amptenare van Mafube bygewoon was nie, en inwoners het gevolglik voor geslote deure opgedaag! Oudergewoonte was daar geen kennisgewings van kanselasie of verskoning aangebied nie.MBF (Mafube Besigheidsforum) het intussen met groot moeite 'n nuwe skedule van vergaderings bekom, wat aangedui het dat 'n reeks vergaderings tussen 26 April en 4 Mei gehou sou word, maar daar heers onsekerheid of al hierdie vergaderings plaasgevind het - weereens as gevolg van uiterse swak kommunikasie. Wat welbevestig kan word, is dat daar steeds geen begrotingsvergadering in Frankfort gehou was nie. Die tyd word min!

Tot verdere kommer, is daar steeds geenOuditeur-generaalverslae beskikbaar gestel sedert 2015/6 nie en bestaan daar ook twyfel of Mafube wel hulle 2019/20 finansiële verslag al ingedien het. MBF is oortuig daarvan dat Mafube nieoor die vermoë beskik om 'n werkbare begroting op te stel nie, en dit wat as 'n begroting voorgehou sal word, vervreemd is van enige werklikheid.

Sluit vandag by MBF aan. Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page