top of page
  • Writer's pictureMBF

Nuwe bestuur by Mafube - waarom die geheimhouding?

Nadat die provinsiale Departement van Samewerkende Regering (CoGTA) besluit het om die Artikel 139 ingryping by Mafube Plaaslike Munisipaliteit (Mafube) op te skort, het die waarnemende Munisipale Bestuurder, Mnr Kadimo Masekoane sy vertrek geneem en is daar intussen 'n nuwe persoon in sy plek aangestel. Dit bly vreemd dat nog geen bekendmaking hieroor gedoen was nie, ten spyte daarvan dat die aanstelling al reeds aandie begin van Mei gedoen was.

Mafube Business Forum (MBF) is versigtig optimisties daaroor, dat Mnr. Josie Ralebenya wat nou die verantwoordelikheid sal oorneem, uit eie geledere kom en dus meer toeganklik en bereidwillig behoort te wees om saam met die gemeenskap te werk om die munisipaliteit reg te ruk en behoorlik te bestuur. Mnr. Ralebenya was burgemeester van Villiers tydens die oorgangstydperk voor die stigting van Mafube, en het besonder goed in sy amp gevaar. Ons vertrou op goeie samewering met Mafube se nuwe Munispale Bestuurder en hoop dat hy met meer erns as sy voorgangers, oorweging sal skenk aan die oplossings wat MBF aan die munisipaliteit voorgestel het.

Intussen het dit op die lappe gekom dat Mnr. JJ Matlole, 'n vorige munisipale bestuurder by Mafube oor wie ons talle vrae gevra het sedert sy aanstelling in 2017, nou geforseer gaan word om 'n groot gedeelte van sy vergoeding terug te betaal aan die munisipaliteit - MBF het reeds in November2019dit onder die aandag van CoGTA gebring dat Mnr. Matlole se besoldiging bevraagteken moet word. 'n Ondersoek was gevolglik geloods en het bevind dat Matlole bo-en-behalwe sy gewone salaris van R1 299 718.30 per jaar, 'n verdere R1 762 681.70 per jaar vir homselfgeorkestreer het. Tydens die tydperk wat Mafube nie salarissekon betaal, chemikalië of diesel kon aankoop en dienste verrig nie, is daar elke maand R135 672.14 aan hom uitbetaal. Die skorsing en moontlike afdanking van die Hoof Finansiële Beampte, Mnr.Amos Mokoae en die Direkteur van KorporatieweDienste, Mev. Palesa Moloi, hou ook verband met hierdie saak.

MBF hoop dat hierdie stappe nie net deel vorm van die huidige "window dressing" deur die provinsiale regering nie, maar dat daar wel ferm opgetree sal word teen beamptes en politici wat hulself verryk ten koste van die gemeenskap. Dit is die reg van elke lid van die gemeenskap om ingelig te word omtrent enige sake wat betrekking het tot hulle,en 'n invloed op hul lewens mag hê, soos bv. die verandering van bestuur by die munisipaliteit. Die sleutelwoord is deursigtigheid!

MBF wil inwoners, besigheidseienaars en belastingbetalers graag die versekering gee dat daar steeds op ons gereken kan word om na hulle belange om te sien en nooi almal uit om met ons teskakel indien hulp benodig i.v.m. enige munisipale sake. Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


1 view0 comments

Comentários


bottom of page