top of page
  • Writer's pictureMBF

Voorafbetaalde Watermeters

MBF is teleurgesteld dat Mafube Munisipaliteit nie ag geslaan het op ons korrespondensie nie, en blyk dit asof hulle ongeag ons beware steeds wil voorgaan met die omstrede projek, wat die installering van bykans 1 500 voorafbetaalde watermeters in Frankfort. Volgens die Munisipale Bestuurder, Mnr. Kadimo Masekoane sal die projek R15M kos. MBF het onder andere die volgende vrae gerig aan Mnr. Masekoane, waarop ons steeds op antwoorde wag:

1. Is die verkoop van voorafbetaalde water, as 'n mens weet dat daar nie gereeld water beskikbaar sal wees nie, net nie 'n ander manier om inkomste te verdien sonder om diens te lewer nie? 2. Beteken die verkoop van water vooraf, as die munisipaliteit weet dat daar nie water beskikbaar sal wees nie, nie kriminele optrede nie, en is dit nie dieselfde as om vir 'n diens te betaal soos vir die verwydering van vullis as daar geen diens is nie? 3. Dit het geen doel om al die wetgewing rakende hierdie aangeleentheid aan te haal nie, maar is dit nie 'n manier om wetgewing te omseil onder die omstandighede waar 'n geldige dispuut verklaar word nie? Dit sal beteken dat Mafube invordering sal doen sonder om die diens te lewer. 4. Ons het by verskeie geleenthede die skuldinvorderingsbeleid en bywette aangevra, asook bevestiging van wettige nakoming, waarop MBF geen antwoorde ontvang het nie. MBF moet dus aanvaar dat die bywette met betrekking tot voorafbetaalde meters nie bestaan nie. Beïnvloed dit nie die reg van die munisipaliteit om met die projek voort te gaan nie? 5. Ons moet aanvaar dat die morele vraag, om hierdie aksie te neem terwyl die infrastruktuur nie kan lewer nie en daar nie genoeg fondse is om die genoemde infrastruktuur te herstel nie, nie in ag geneem word nie.

Die vraag wat talle inwoners vra is – mag ek toegang weier aan die kontrakteur en sy werkers wat van voorneme is om die voorafbetaalde meters op my eiendom te installeer? Volgens Artikel 101 van die Munisipale Stelselswet 35 van 2003, het die munisipaliteit die reg van toegang tot privaat eiendom om munisipale werk te verrig en mag toegang nie deur inwoners geweier word nie. Dit moet egter op redelike tye geskied en verkieslik in die teenwoordigheid van die eienaar. Die munisipaliteit mag onder geen omstandighede die watertoevoer na enigiemand afsny nie. COVID 19 en Sekuriteit MBF is van mening dat a.g.v. die huidige vlaag van nuwe COVID 19 infeksies, inwoners baie versigtig moet wees om enige buitestaanders op hulle persele toe te laat en wel die reg het om aan te dring dat hulle bewys kan lewer van hulle negatiewe COVID19 status. Sekuriteit moet ook in ag geneem word en inwoners moet aandring op behoorlike identifikasie, voordat hulle enigiemand toelaat. Maak seker dat afskrifte van beide identiteite en COVID 19 status van elkeen bekom word en gebêre word vir toekomstige verwysing. Vrywaring Inwoners mag ook aandring op ‘n ondertekende vrywaringsvorm om hulle te beskerm teen enige eise wat mag voortspruit uit die betreding tot hulle eiendomme deur Mafube Munisipaliteit en die aangestelde kontrakteurs, wanneer hulle die voorafbetaalde water meters wil installeer. Hierdie vorm kan by MBF se kantoor afgehaal word, en sal op aanvraag ook per e-pos beskikbaar gestel word. Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak Sandra per WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


0 views0 comments

Коментарі


bottom of page