top of page
  • Writer's pictureMBF

Waarom ons aandring op ‘n oorsigkomitee

Updated: Feb 15, 2022

In ons Oktober 2019 voorlegging aan Mafube Plaaslike Munisipaliteit, Nasionale Tesourie en Provinsiale- en Nasionale Departemente van Samewerkende Regering, was ons baie spesifiek omtrent ons aandrang op deursigtigheid en publieke deelname soos wat dit in munisipale wetgewing voorgeskryf word.

Artikel 166 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet (56 van 2003) maak voorsiening vir ‘n staande munisipale oorsigkomitee wat saamgestel moet word uit kundiges met ‘n meerderheid van lede wat nie aan die munisipaliteit of staatsinstansies verbonde is nie; wat deur sy eie handves gelei sal word, met die volgende funksies:

· Om die werksaamhede van die komitees vir bedryfs-, finansies- en kommunikasiekoördinering te koördineer;

· misbruik, arbitrêre gedrag of onwettige en ongrondwetlike optrede van die komitees, die munisipale raad of amptenare op te spoor en te voorkom;

· die nakoming van toepaslike wetgewing, reëls en regulasies te verseker;

· die beskerming van die regte en vryhede van inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers;

· om amptenare verantwoord te hou ten opsigte van die gebruik van fondse wat deur die gemeenskap gegenereer word;

· om verkwisting binne die stelsels op te spoor om sodoende die doeltreffendheid en koste-effektiwiteit te verbeter;

· om die bereiking van doelstellings te monitor en te verseker dat die doelstellings daadwerklik bereik word; en

· om deursigtigheid en behoorlike kommunikasie te verseker ten einde die vertroue van die publiek in die voorgestelde finansieringsmodel te verhoog.

Tipies van plaaslike regering in die Vrystaat, bestaan daar tans geen finansiële beheer en verantwoordbaarheid by Mafube nie, en soos in die geval van die Tokologo munisipaliteit (Boshoff, Dealesville en Hertzogville), is daar binne die administrasie van Mafube niks om te verhoed dat tenders toegeken word wat tot *20 keer hoër is as wat nodig is. Daarom beskou ons die instelling van die Oorsigkomitee as nie-onderhandelbaar.

Jannie Schabort - Voorsitter

*Tokologo het onlangs ‘n tender van R14 956 000,00 toegeken vir die opstel van ‘n munisipale waardasierol in stede van die R734 327,20 wat die laagste tender was.(Bron: Rapport 16 Aug 2020)

prente: https://www.ptab-blog.com/


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page